O projekcie

Projekt pn: “Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych”jest realizowany w ramach Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I Promocja gospodarcza regionu, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020.

Udział MŚP w Targach

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego organizuje udział przedsiębiorców z
branży turystycznej w europejskich imprezach targowych.
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania.
Aby zgłosić chęć udziału w targach należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.